Logo

Informácie o zásadách, ktorými sa riadi spracovávanie osobných údajov

Informácie o zásadách, ktorými sa riadi spracovávanie osobných údajov autorov grafik zaslaných do Art Bank spoločnosti Brandbq Sp. z o.o.,

 

1. Autor grafik (ďalej len "Autor"), ktorý má v úmysle zaslať svoju grafiku do Art Bank spoločnosti Brandbq Sp. z o.o., je povinný poskytnúť svoje pravdivé osobné údaje, nevyhnutné na identifikáciu a kontakt s Autorom.

2. Osobné údaje Autora sa spracovávajú v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

3. Správcom osobných údajov Autora je spoločnosť Brandbq spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Krakove, adresa: 31-564 Krakov, Aleja Pokoju 18, zapísaná v Registri podnikateľov Štátneho súdneho registra vedeného Oblastným súdom pre Krakov - Śródmieście v Krakove, XI. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000372924, IČO 121360377, DIČ 6793049718 (ďalej len "Správca").

4. Dotazy alebo žiadosti týkajúce sa spracovania osobných údajov zasielajte na nižšie uvedené kontaktné údaje[email protected] alebo: Brandbq Sp. z o.o., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków.

5. Správca spracováva osobné údaje poskytnuté Autorom v súlade s právnymi predpismi za účelom:

a) použitia Grafik v súlade s ustanoveniami Pravidiel Art Bank,

b) plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane osobných údajov,

c) nadviazania kontaktu s Autorom z dôvodu predloženia návrhu na spoluprácu.

6. Spracúvanie osobných údajov Autora vykonáva Správca na základe: (i) plnenia zmluvy o poskytovaní služieb vedenia účtu v Art Bank prostredníctvom elektronických prostriedkov na základe Pravidiel Art Bank a licenčnej zmluvy uvedenej v týchto Pravidlách, (ii) vykonávania úkonov pred uzatvorením zmluvy na žiadosť Autora (poskytnutie Grafík Art Bank a ich vyhodnotenie spoločnosťou Brandbq); (iii) oprávnených záujmov Správcu alebo inej osoby. Medzi oprávnené záujmy, ktoré sleduje Správca, patria: kontaktovanie Autorov, ochrana práv a uplatňovanie nárokov vrátane nárokov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

7. Údaje sa uchovávajú po dobu, kým Autor nepožiada o vymazanie Grafík alebo kým spoločnosť Brandbq nevymaže Grafíky podľa príslušných ustanovení Pravidiel Art Bank a po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania údajov, vrátane premlčania nárokov, ktoré môžu byť vznesené voči Správcovi alebo Správcom.

8. V súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane údajov z 27. apríla 2016. (ďalej len "Nariadenie") má Autor právo na: prístup k údajom; opravu údajov; výmaz údajov; obmedzenie spracúvania údajov; prenos údajov (ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve); vzniesť námietku (ak je spracúvanie založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa); odvolať súhlas (ak je spracúvanie založené na súhlase).

9. Autor má právo predložiť sťažnosť dozornému orgánu, ak podľa jeho názoru spracúvanie osobných údajov porušuje ustanovenia Nariadenia. V Poľsku je dozorným orgánom predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

10. Údaje Autora môžu byť sprístupnené poskytovateľom služieb, s ktorými Správca nadviazal spoluprácu v rozsahu nevyhnutnom na výkon a prevádzku činnosti Správcu, vrátane právnych a daňových poradcov, ako aj poskytovateľov hostingových služieb. Údaje môžu byť sprístupnené príslušným daňovým alebo colným orgánom, ako aj iným orgánom štátnej správy alebo samosprávy, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy. 

11. Zásady sú priebežne overované a v prípade potreby aktualizované. Aktuálna verzia Zásad bola prijatá a platí od 29.08.2023.

 

 

join photojoin photo

Vaše diela majú šancu dostať sa na naše oblečenie!

Na začiatok stačí pár jednoduchých krokov a prihlásenie vám zaberie len pár minút.

Pridajte sa do Art Bank