Logo

PRAVIDLÁ ART BANK

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto pravidlá určujú princípy používania Art Bank Medicine (ďalej len "Art Bank"), ktorej vlastníkom je spoločnosť BRANDBQ Sp. z o.o. so sídlom v Krakove, adresa: 31-564 Krakov, Aleja Pokoju 18, zapísaná v Registri podnikateľov Štátneho súdneho registra vedeného Oblastným súdom pre Krakov - Śródmieście v Krakove, XI. Hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS 0000372924, IČO 121360377, DIČ 6793049718 (ďalej len "Brandbq").

1.2. Art Bank sa prevádzkuje prostredníctvom webovej stránky: https://art.wearmedicine.sk/.

1.3. V rámci prevádzky Art Bank, ponúka spoločnosť Brandbq všetkým používateľom internetu (ďalej len "Autor" alebo "Autori") možnosť bezplatného nahratia obrazov a grafík (ďalej len "Grafika") prostredníctvom osobného účtu v súlade s podmienkami uvedenými v týchto Pravidlách. Účelom Art Bank je umožniť Autorom prezentovať svoje Grafiky a umožniť spoločnosti Brandbq nadviazať spoluprácu s Autormi najzaujímavejších Grafík, spôsobom uvedeným v týchto Pravidlách.

1.4. Nahratie Grafiky do Art Bank prostredníctvom účtu, znamená udelenie nevýhradnej, odvolateľnej a bezodplatnej licencie spoločnosti Brandbq na použitie Grafiky na účely posúdenia možnosti nadviazania spolupráce s jej Autorom, ako aj k editovaniu a ukladaniu Grafiky na serveroch spoločnosti Brandbq alebo iných vhodných nosičoch.

1.5. V súvislosti s nahratím Grafiky do Art Bank, môže spoločnosť Brandbq, podľa vlastného rozhodnutia, navrhnúť Autorovi spoluprácu a ponúknuť mu uzavretie zmluvy s podrobnými podmienkami ďalšieho používania Grafiky.

1.6. Uložením Grafiky na účet v Art Bank nevzniká žiadnej zo zmluvných strán akýkoľvek nárok, najmä povinnosť uzavrieť zmluvu podľa bodu 1.5.

1.7. Uloženie Grafiky v Art Bank neznamená, že Autor prevádza majetkové a autorské práva ku Grafike na spoločnosť Brandbq, majetkové a autorské práva ku Grafike zostávajú i naďalej držiteľom týchto práv. Spoločnosť Brandbq, bez predchádzajúceho súhlasu Autora, nesmie použiť žiadnu Grafiku uloženou v Art Bank na iný účel, ako je uvedené v bodoch 1.4. a 1.5.

1.8. Uloženie Grafiky v Art Bank sa rovná vyhláseniu Autora, že je autorom Grafiky a že neporušuje žiadne práva tretích strán a že pri tvorbe diela nepoužil umelú inteligenciu.

1.9. Je zakázané nahrávať Grafiky, ktoré porušujú autorské práva, platné zákony a pravidlá spoločenského spolunažívania, ďalej grafiky spojené so škodlivými látkami, pornografiou, podnecujúce rasovú, náboženskú alebo národnostnú neznášanlivosť a pod., ako aj grafiky s obsahom, ktorý má fašistický alebo vulgárny charakter, propaguje násilie, uráža náboženské cítenie a porušuje práva iných osôb.

1.10. Uloženie Grafiky v Art Bank nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.

 

2. Podmienky použitia účtu v Art Bank

2.1 Predpokladom pre zaslanie Grafiky do Art Bank je: 

1) prístup na internet,

2) vytvorenie účtu,

3) súhlas s týmito Pravidlami.

2.2.  Autor je povinný zachovávať prísnu dôvernosť svojich prístupových údajov k účtu a zabezpečiť ich tak, aby nemohli byť sprístupnené tretím osobám.

2.3. Autor nesmie prenášať právo na používanie účtu vedeného v Art Bank na tretie osoby. 

2.4. Na používanie účtu v súlade s jeho funkciami je potrebné mať:

1) vhodné zariadenie (notebook, stolný počítač, tablet, smartfón),

2) prístup na internet,

3) internetový prehliadač, napríklad Chrome, Safari, Opera, FireFox alebo obdobný,

4) softvér, napríklad Java, Java Script, Flash;

5) e-mailový účet.

2.5. Autor má v rámci svojho účtu tieto možnosti: prezerať si svoje grafiky, meniť svoje osobné údaje a heslo, zúčastňovať sa súťaží organizovaných spoločnosťou Brandbq, zasielať dotazy prostredníctvom kontaktného formulára, zasielať žiadosti o trvalé odstránenie Grafiky zo svojho účtu (Grafika bude odstránená do 7 dní od prijatia žiadosti).

2.6.  Autor si môže v rámci svojho účtu nahrať ľubovoľný počet Grafík. Doba uloženia nie je obmedzená.  Spoločnosť Brandbq si vyhradzuje právo zaviesť v budúcnosti obmedzenia z hľadiska času, množstva a kvality. 

2.7. Autor nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do systémového prostredia Art Bank, vrátane zavádzania nebezpečného (škodlivého) softvéru alebo vykonávať akékoľvek iné činnosti s cieľom neoprávnene zasahovať do prevádzky Art Bank.

2.8. Autor má povinnosť používať účet v súlade s jeho účelom, ako je uvedené v Pravidlách vzťahujúcich sa na používanie účtu, použite účtu na iný účel je zakázané.

2.9. Spoločnosť Brandbq má právo bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť Grafiku z účtu Autora, ak:

1) sa zisti, že Autor uviedol nesprávne identifikačné alebo kontaktné údaje,

2) Autor poruší ustanovenia týchto Pravidiel. 

 

3. Zodpovednosť spoločnosti Brandbq

3.1. Spoločnosť Brandbq vynaloží maximálne úsilie pre zaistenie bezproblémovej a nepretržitej dostupnosti k Art Bank. Spoločnosť Brandbq si vyhradzuje právo pozastaviť prístup k Art Bank z technických dôvodov. 

3.2. Spoločnosť Brandbq nenesie zodpovednosť za:

1) problémy vo fungovaní Art Bank, ak k nim dôjde v dôsledku udalostí, ktoré spoločnosť Brandbq pri vynaložení riadnej starostlivosti nemohla predvídať alebo im zabrániť, najmä v prípade porúch súvisiacich s kvalitou služieb poskytovaných priamo prevádzkovateľmi internetu, ako aj v prípade udalostí vyššej moci,

2) prerušenie prevádzky, ku ktorému došlo z technických dôvodov (napr. údržba, generálna oprava, výmena zariadenia) alebo mimo kontrolu spoločnosti Brandbq;

3) stratu údajov spôsobenú najmä poruchami zariadenia alebo systému alebo inými okolnosťami, za ktoré spoločnosť Brandbq v súlade s príslušnými právnymi predpismi nezodpovedá.

 

4. Nadviazanie spolupráce s Autorom

4.1. Za účelom nadviazania spolupráce podľa bodu 1.6. spoločnosť Brandbq kontaktuje Autora telefonicky alebo e-mailom a navrhne mu konkrétne podmienky spojené s používaním predmetnej Grafiky a odmeňovaním.

4.2. Ak Autor návrh spoločnosti Brandbq prijme, zmluvné strany uzavrú písomnú zmluvu, v ktorej sa vyšpecifikujú podmienky spolupráce, najmä podmienky použitia predmetnej Grafiky a odmeňovania.

 

5. Osobné údaje

5.1. Autor je povinný poskytnúť pravdivé osobné údaje, ktoré sú potrebné na identifikáciu a kontakt s Autorom.

5.2. Osobné údaje Autora budú spracovávané v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na základe informácií, ktoré boli Autorovi sprístupnené v momente poskytnutia osobných údajov spoločnosti Brandbq - tieto informácie sú uvedené aj v nižšie uvedených ustanoveniach.

5.3. Správcom osobných údajov Autora je spoločnosť Brandbq (ďalej len "Správca"). Dotazy alebo žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov zasielajte na nižšie uvedené kontaktné údaje: [email protected], resp: Brandbq Sp. z o.o., Aleje Pokoju 18, 31-564 Krakov.

5.4. Správca spracováva osobné údaje poskytnuté Autorom v súlade s predpismi na účely:

d) používania Grafík v súlade s týmito Pravidlami,

e) plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane osobných údajov,

f) kontaktovania Autora vo vecí predloženia návrhu na spoluprácu.

5.5. Spracúvanie osobných údajov Autora vykonáva Správca na základe: (i) plnenia zmluvy o poskytovaní služieb vedenia účtu v Art Bank prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa týchto Pravidiel a licenčnej zmluvy uvedenej v týchto Pravidlách, (ii) realizácie úkonov pred uzatvorením zmluvy na žiadosť Autora (uloženie Grafík do Art Bank a ich vyhodnotenie spoločnosťou Brandbq); (iii) oprávnených záujmov Správcu alebo inej osoby. Medzi oprávnené záujmy, ktoré sleduje Správca patria: kontaktovanie Autorov, ochrana práv a uplatňovanie nárokov, vrátane nárokov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

5.6 Údaje sa uchovávajú, kým Autor nepožiada o vymazanie Grafík alebo kým spoločnosť Brandbq nevymaže Grafiky podľa príslušných ustanovení Pravidiel a po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania, vrátane premlčania nárokov, ktoré môžu byť vznesené voči Správcovi alebo Správcom, najmä v súvislosti s plnením zmluvy o poskytovaní elektronických služieb uzatvorenej podľa týchto Pravidiel. 

5.7. V súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016. (ďalej len "Nariadenie") má Autor právo na: prístup k údajom, opravu údajov, výmaz údajov, obmedzenie spracúvania údajov, prenos údajov (ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve), vznesenie námietky (ak je spracúvanie založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa), odvolanie súhlasu (ak je spracúvanie založené na súhlase).

5.8.  Autor má právo predložiť sťažnosť dozornému orgánu, ak podľa jeho názoru spracúvanie osobných údajov porušuje ustanovenia Nariadenia. V Poľsku je dozorným orgánom predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

5.9. Údaje Autora môžu byť sprístupnené poskytovateľom služieb, s ktorými Správca nadviazal spoluprácu v rozsahu nevyhnutnom na výkon a prevádzku činnosti Správcu, vrátane právnych a daňových poradcov, ako aj poskytovateľov hostingových služieb. Údaje môžu byť sprístupnené príslušným daňovým alebo colným orgánom, ako aj iným orgánom štátnej správy alebo samosprávy, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy. 

 

6 Záverečné ustanovenia

6.1 Spoločnosť Brandbq si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto Pravidiel. Zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia.

6.2. Uložením Grafiky v Art Bank, Autor súhlasí s podmienkami uvedenými v týchto Pravidlách.

6.3. Spoločnosť Brandbq je oprávnená kedykoľvek ukončiť činnosť Art Bank, o čom bude každý Autor informovaný. 
 

Platí od 19.09.2023

join photojoin photo

Vaše diela majú šancu dostať sa na naše oblečenie!

Na začiatok stačí pár jednoduchých krokov a prihlásenie vám zaberie len pár minút.

Pridajte sa do Art Bank